"Värna barnen – lägg ner glesbygdsskolor"

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
"Med nuvarande organisation får vi en kommun med invånare med mindre kunskap och sämre förutsättningar", anser debattören.
Foto: Lena Richardson
Svar till Ulf Söhrman (FT 30/1)
Ulf Söhrman menar att skolornas lokala närvaro är en förutsättning för att glesbygden ska leva. Om man ställer det emot att unga människor ska få en fullgod och likvärdig utbildning är valet lätt.

Vi vill väl ändå att unga människor ska få möjlighet att få så god skolunderbyggnad så att de ska kunna gå vidare i högre utbildning om de så önskar. Alla skolor i Filipstads kommun brottas med problemet att inte ha tillräckligt många behöriga lärare, tyvärr är det på glesbygdsskolorna problemet är allra störst. Detta visar sig i svaga studieresultat och stora problem med att upprätthålla rutiner, hantera konflikter och bemöta elever med särskilda behov. Det är förmodligen en av anledningarna till att Skolinspektionen gör frekventa besök i våra glesbygdsskolor.

Om man flyttar in elever till de större skolorna kan man ta tillvara de behöriga lärare som finns på glesbygdsskolorna. Man skulle också lättare få tillgång till de specialfunktioner som finns.

Filipstad skulle bli en mindre kommun, menar Söhrman. Undertecknad menar att med nuvarande organisation får vi en kommun med invånare med mindre kunskap och sämre förutsättningar. Filipstad ligger bland de kommuner som har lägst antal unga som fortsätter till högre studier. Ett ytterligare faktum är att glesbygdsskolornas lokaler är nedslitna och föga ändamålsenliga och att elever hänvisas till ett begränsat urval kamrater under många år, vilket inte heller talar för glesbygdsskolornas fördel. Detta är ett förslag ur kunskapsperspektiv, att det sedan skulle genera en stor besparing är av underordnad betydelse. Kommunens politiker borde göra frekventa oanmälda verksamhetsbesök för att få en realistisk uppfattning om hur det ser ut på våra skolor.

Eleverna i glesbygdsskolorna är värda en lika bra utbildning som de elever som de som har behöriga lärare.

Här väljer undertecknad att citera delar ur Barnkonventionen som blev lag januari 2020.

2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

29. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.

Skattebetalare som värnar barnen

Här är tidigare inlägg i frågan:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.