Hoppa till huvudinnehållet

Majoriteten skapar ekonomisk osäkerhet genom sin vägran att tala om vad den vill

Publicerad:
Socialdemokraterna i Filipstad känner en oro för att Filipstads kommun riskerar att gå mot en ekonomisk smäll. Detta med tanke på att partiet anser att den politiska majoriteten vägrar att tala om vad den vill den när det gäller vilka prioriterade politiska åtgärder den vill genomföra under 2024 och 2025.
Socialdemokraterna i Filipstad känner en oro för att Filipstads kommun riskerar att gå mot en ekonomisk smäll. Detta med tanke på att partiet anser att den politiska majoriteten vägrar att tala om vad den vill den när det gäller vilka prioriterade politiska åtgärder den vill genomföra under 2024 och 2025. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Christer Olsson (M) och övriga majoriteten, varför vägrar ni att berätta när och vilka prioriterade politiska åtgärder som ska tas fram för att finansiera ekonomiska planen 2024-2026

Torsdagen den 16 november fastställde kommunfullmäktige Filipstads kommuns ekonomiska plan för åren 2024–2026. Vid sammanträdet fick de politiska ledamöterna och åhörare en tydlig bild av vilka ekonomiska utmaningar kommunen i likhet med övriga kommunsverige har och står inför.

Orsaken till den kraftiga påverkan på såväl Sveriges kommuner som Regioner är en följd av världsläget och den kraftigt ökade inflationen. Bara för att nämna en utgiftspost som ökat kraftig i Filipstads kommun kan nämnas pensionsutbetalningar som ökar mellan åren 2022 till 2024 med 28 miljoner kronor.

Men Christer Olsson detta tar inte bort vårt ansvar som politiker att i god tid redovisa vad som krävs för att klara kommunens ekonomi och vad detta kan få för konsekvenser på vår välfärd?

Är vi beredda att ta konsekvenserna eller måste andra vägar prövas?

Åsa Hååkman Eriksson (S) och hennes partikamrater vill utreda möjligheten att öppna ett nytt stödboende i egen regi, liknande det som lades ner i Skanshöjd. Detta mot bakgrund att kostnaderna för placeringar av vuxna har skjutit i höjden.
Åsa Hååkman Eriksson (S) och hennes partikamrater vill utreda möjligheten att öppna ett nytt stödboende i egen regi, liknande det som lades ner i Skanshöjd. Detta mot bakgrund att kostnaderna för placeringar av vuxna har skjutit i höjden. Foto: Göran Persson

Prognosen för 2023 pekar på att kommunen får ett litet positivt resultat. Men för att nå detta har kommunens verksamheter genomfört besparingar på omkring 50 tjänster. Självfallet får det konsekvens på kommunens verksamheter. Därutöver behövs 18 miljoner kronor tas från avsatta medel för att klara ett positivt resultat (medel som kommunen fått i bidrag för att överbrygga utmaningarna med integrationen).

Hur ser det då ut för de närmaste åren?

Enligt den nu fastställda budgeten krävs bland annat för 2024:

• Resterande avsatta medel 34 miljoner kronor måste nyttjas.

• Resultatet sätts till 0 kronor. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) krävs upp mot 2 procent i resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för att på sikt ha en hållbar ekonomi. För Filipstads kommun motsvarar det ett resultat på cirka 16 miljoner kronor.

• Genom politiska prioriteringar genomföra ytterligare åtgärder värda 13 miljoner kronor. Men när?

Samtidigt finns ett flertal osäkerhetsposter i budgeten, bland annat kan nämnas:

Barn- och utbildningsnämnden, ska från 2024 organisera vuxenutbildning. Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott ska SFI utbildningen utföras i egen regi, men några medel har inte anslagits. Därutöver finns ospecificerade besparingar på 3,3 miljoner kronor som ska tas fram under 2024.

Socialnämnden har i budgeten fått ett extra tillskott med 12 miljoner kronor men trots detta ligger budgetnivån för 2024 närmare 8 miljoner kronor under beräknat utfall för 2023.

Kommunens befolkningsmängd har under 2023 minskat med närmare 250 personer. I planen har upptagits en fortsatt minskning med 50 personer per år. Är det rimligt? 100 invånare motsvarar cirka 7,5 miljoner kronor i tappade intäkter.

För 2025 krävs enligt den ekonomiska planen ytterligare 18 miljoner kronor i politiska prioriterade åtgärder för att klara ett resultat motsvarande 1 procent i förhållande till kommunens totala skatteintäkter och generella statsbidrag.

Vi socialdemokrater krävde under debatten och yrkade slutligen på att majoriteten måste till januari månad 2024 redovisa vilka politiska prioriterade åtgärder som avses för 2024 samt även för år 2025 att detta redovisas under våren 2024.

Under hela budgetdebatten vägrade Christer Olsson och övriga majoriteten att över huvud taget kommentera detta. Närmast kom dock Peter Johansson, centerpartiet, som i sitt anförande nämnde att det borde tas fram snabbt. Synd att du inte drev det även i beslutsprocessen.

Vår ståndpunkt är att det ur demokratisk synpunkt är rimligt att vi som politiker och våra kommuninvånare har rätt att få reda på vad majoriteten har för tankar på förändringar av de välfärdstjänster som kommunen idag levererar och vad förändringarna kan få för konsekvenser för var och en av oss som bor i vår fina kommun.

Samtidigt vet vi att klockan tickar och för att få en effekt på 13 miljoner kronor 2024 förutsätter det att åtgärderna är genomförda från årsskiftet. Vilket de självfallet inte kommer att vara.

Under budgetdebatten yrkade vi socialdemokrater vidare att kostnaderna inom IFO Vux måste utredas och att där även beakta behovet av ett eventuellt stödboende typ Skanshöjd.

Bakgrunden till vårt yrkande är att prognosen för 2023 pekar på att kostnaderna har ökat för placeringar/åtgärder för vuxnas missbruk med närmare 50 procent till nästan 23 miljoner kronor.

Även här avslog majoriteten vårt yrkande med hänvisning till att det inte behövs för de vet redan orsaken till kostnadsökningen.

Bra, då är det väl lämpligt att ni även delger oppositionen informationen om orsakerna till kostnadsökningen och vad ni har för förslag hur man ska minska kostnaden och behovet av institutionsboende.

Vi socialdemokrater är beredda att ta vårt ansvar och seriöst beakta de förslag till politiska prioriterade åtgärder som majoriteten förhoppningsvis inom kort kommer att leverera.

Socialdemokraterna

Åsa Hååkman Eriksson

Artikeltaggar

Åsa Hååkman ErikssonÅtgärderBudgetarChrister OlssonEkonomiFilipstadFilipstads kommunIFOKommunstyrelsenModeraternaPolitikSocialdemokraterna